Husøy og Foynland IF

Styret

Styret
RELATERTE NYHETER
Foreldrevett

Styrets funksjon og sammensetning

Styret skal
• Planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett
  og regnskap samt oppgaver beskrevet i §1 NIFs lover, lovnorm for idrettslag.
  Styret har ansvar for at det finnes retningslinjer for aktiviteten i klubben
• Iverksette bestemmelser og vedtak fattet av årsmøte eller andre overordnedeidrettsmyndigheter
• Stå for lagets daglige ledelse, og representere laget utad
• Disponere lagets inntekter (tilskudd, kontingent o.a.) og fordele disse etter plan
  og godkjent budsjett
• Oppnevne komiteer og utvalg etter behov, og utarbeide instruks for disse.
  Det er viktig at alle tillitsvalgte har klart definerte oppgaver og ansvarsområder. Det
  anbefales at styret og eventuelle grupper/utvalg, diskuterer arbeidsfordeling, og at
  spesiell kompetanse og/eller interesse ivaretas.

Under følger et eksempel på fordeling av arbeidsoppgaver:

Leder
• er klubbens ansikt utad, og klubbens representant i møter og forhandlinger
• står for klubbens daglige ledelse, koordinerer styrets og klubbens totale aktivitet
• innkaller til styremøter, forbereder saker og leder møtene
• anviser utbetalinger sammen med kasserer
• skal påse at valg, adresseforandringer, oppgaver over medlemmer o.a. som har
interesse for/skal sendes inn til krets-
• og forbund, meldes til overordnede instanser innen gitte frister.


Nestleder
• fungere som leder under dennes fravær, og bør derfor være valgt med henblikk
  på at han/hun kan rykke opp som leder på et senere tidspunkt
• bistår leder og danner et lederteam med denne
• har ellers definerte oppgaver, på samme måte som et ordinært styremedlem


Sekretær
• føre referat over alle styremøter og medlemsmøter
• tar seg av inngående og utgående post, og eventuell arkivering
• lage møteplan i samsvar med hele styret, distribuere denne til alle styremedlemmer.
• lage oversikt over styrets medlemmer, og sende det ut til alle medlemmene.


Kasserer
• Disponerer lagets midler og har fullmakt til klubbens bankkontoer
• har kjennskap til kontoplan og fører regnskap i henhold til denne
  (http://www.idrett.no/ftp/Lover/doc/kontoplan.htm)
• anviser utbetalinger sammen med leder
• har til enhver tid oversikt over lagets økonomiske situasjon og følger opp denne
• sette opp resultatregnskap ved sesongslutt og påser at dette blir revidert til årsmøtet.


Styremedlemmer
• møter på styrets møter
• tildeles konkrete oppgaver i henhold til styrets vedtak
• kan være valgt til spesielle oppgaver, som for eksempel informasjon/web,
  sosialt-ansvarlig, materialforvalter o.l.


Generelt
• Det er viktig med en riktig arbeidsfordeling som skal ivareta drift og utvikling.
  Tenk også hele tiden på om organisering av klubben er maksimal operativ.
  Spesielt er det viktig at styrets arbeid og prioriteringer ifm utvikling er
  forankret og at det er kontaktpunkt fra styret og ned til de operative trenere. Alt
  må baseres på at medlemmene blir ivaretatt.

 

  Husøy og Foynland IF
Postboks 26
3132 Husøysund
e: husoy.foynland@gmail.com
     

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift