Husøy og Foynland IF

Sportsplan

Sportsplan

 

 

 

                                                            

 

SPORTSPLAN 2019 

 

Husøy & Foynland IF 

Fotball 

 

«Flest mulig, lengst mulig, best mulig» 

 

Sideskift 

Innholdsfortegnelse 

 

Sideskift 

1. Innledning 

 

Hensikten med sportsplanen er å lage en samlet plan for aktiviteten i Husøy & Foynland IF fotballgruppe (HFIF). 

Sportsplanen er utarbeidet med bakgrunn i NFF`s lover og mål og skal sikre at HFIF driver systematisk spiller- og ferdighetsutvikling, og etterlever FAIR PLAY og filosofien om Flest mulig, lengst mulig, best mulig, uansett utgangspunkt. 

HFIF er en klubb litt under midt på treet når man kommer til størrelse og antall medlemmer, og store variasjoner i antall barn i barnekullene gir utfordringer i å kunne gi et godt nok sportslig tilbud i alle årsklassene, vi vil også kunne oppleve å ha årsklasser der vi ikke vil klare å stille lag.  

Sportsplanen er tenkt på som et overordnet arbeidsverktøy for den sportslige aktiviteten i klubben, og skal sikre at HFIF er en klubbstyrt og ikke lagstyrt klubb. Med dette menes at den enkelte trener/lagleder skal bruke sportsplanen i sitt daglige virke, for å sørge for en godt planlagt trenings og kamphverdag, som vil gi hyggelige og gode opplevelser på fotballbanen for både store og små. 

 

1.1 Om dokumentet  

Sportsplanen skal beskrive målene til Husøy & Foynland IF fotballgruppe (HFIF fotball), samt de tiltak og virkemidler som kreves for å nå disse målene. Dokumentet er ment både som et styringsredskap for Styret og et hjelpemiddel for lagene i fotballgruppa. All aktivitet i HFIF Fotball skal utføres i henhold til de retningslinjene som trekkes opp i dette dokumentet.  

 

 

1.2 Publisering  

Sportsplanen vil bli utarbeidet som ett samlet dokument, men innholdet skal publiseres på HFIF s web-side på en måte som gjør det lett tilgjengelig for de ulike brukergruppene. Disse vil være styret, lagledere, trenere, foreldrekontakter og foreldre/foresatte.  

Enkelte deler av innholdet i Sportsplanen vil være helt dynamisk og vil kun bli henvist til fra dokumentet. Dette gjelder særlig tips til treningsopplegg og øvelser som er beskrevet i kapittel 3.  

 

1.3 Revidering  

Sportsplanen skal revideres årlig og legges frem for Årsmøtet for godkjenning dersom det er endringer i dokumentet. Alle endringer skal loggføres. 

 

Sideskift 

 

2.FOTBALLGRUPPAS MÅL  

 

2.1 Hovedmål  

HFIF Fotballs hovedmål er:  

Å skape et trygt og allsidig fotball- og fritidsmiljø som skal gi et best mulig tilbud til spillere på alle alderstrinn og nivåer.  

 

2.2 AV OG TIL 

HFIF er samarbeidspartner til alkovettorganisasjonen AV OG TIL. Dette innebærer at klubben har nulltoleranse for bruk av alkohol på arenaen. Dette gjelder også for tilskuere fra besøkende klubber. Likeså er det viktig at retningslinjene følges når man representerer klubben på turneringer, lagreiser m.m. utenfor klubbens anlegg. 

 

2.3 Generelle mål og retningslinjer  

HFIF er først og fremst en breddeklubb, hvis formål er å gi et tilbud til flest mulig i de ulike aldersgrupper. Klubben legger regelverk, retningslinjer og planer utarbeidet av Norges Fotballforbund til grunn for sin virksomhet. Det legges vekt på å gi et likeverdig og differensiert tilbud til spillerne ut fra ønsker, behov og ambisjoner. Likeledes er verdier som trivsel og glede av overordnet betydning i Fotballgruppas arbeid. Samtidig skal det legges til rette for utvikling av spillere og lag.  

 

Generelle mål.  

Fotballen skal være et tilbud for alle som ønsker det. For lagene i Barneavdelingen (t.o.m. 10 år) betyr det tilnærmet lik spilletid for alle, mens det for Ungdomsavdelingen (f.o.m. 11 t.o.m. 16 år) betyr at alle skal få spille i alle kamper, og totalt sett få så mye spilletid at fotballen blir et reelt aktivitetstilbud. For denne avdelingen skal innsats og holdninger ha vesentlig betydning for spilletid.  

Føringene over gjelder ikke i Senioravdelingen (f.o.m. 19 år).  

Det skal være mulig å drive med andre idretter/aktiviteter i tillegg til fotball, og Fotballgruppa vil i samarbeid med aktuelle grupper/foreninger forsøke å legge til rette for dette der det er aktuelt.  

Fotballgruppa drives på frivillig basis av spillerne og spillernes foreldre/foresatte. Dette krever at alle må bidra gjennom å påta seg verv/oppgaver for lagene og klubben, samt gjennom deltakelse på dugnader.  

I henhold til retningslinjer fra Norges Fotballforbund har HFIF innført krav om at alle trenere og lagledere skal ha godkjent politiattest fra og med sesongen 2009. Dette må de skaffe seg på egenhånd og fremlegge for styret før de kan ha verv i fotballgruppa. For mer info: www.politiet.no/tjenester/politiattest/ 

Det er viktig for klubben å ha en jevn tilvekst av barn. Som en del av dette arbeidet samarbeider klubben med barnehagene i nærområdet, i form av at klubben får dele ut flyere/oppslag til skolestarterne. En ringvirkning av dette, er at barna kjenner hverandre når de starter på skolen, selv om de har gått i forskjellige barnehager. 

  

2.4 Retningslinjer for differensiering, hospitering og oppflytting  

Differensiering innebærer at man i størst mulig grad tilpasser tilbudene etter enkeltspilleres forutsetninger, ønsker og behov. HFIF ønsker å praktisere differensiering i henhold til retningslinjene fra NFF.  

Differensiering skal skje gjennom:  

 • Tilpassede og differensierte treningstilbud  

 • Tilpassede og differensierte kamptilbud som skaper jevnbyrdighet  

 • Hospiteringsordninger og eventuelt oppflyttinger  

 

2.4.1 Hospitering 

Hospitering innebærer at en spiller flyttes opp til et eldre årskull i en kortere periode. Oppflytting innebærer at en spiller flyttes opp til et eldre årskull for hele sesongen.  

Jevnbyrdighet vil si at man får noenlunde jevn motstand i både kamp og trening.  

Topping av lag, dvs. at noen får spille vesentlig mer enn andre skal ikke forekomme i barnefotballen.  

NFF’s breddeformel er:  

 

(TRYGGHET vs. UTFORDRINGER) + MESTRING = TRIVSEL OG UTVIKLING  

 

Dersom en spiller viser helt spesielle evner og ferdigheter, kan det gis en åpning for og anledning til en oppflytting på et eldre års trinn. Dette må imidlertid bare skje etter en nøye vurdering av og enighet mellom spilleren selv, foresatte, involverte trenere og juniorleder.  

Det åpnes for at barn kan få være med eldre lag i kamp og trening gjennom hospitering, men kravet er at de også spiller kamper på eget lag.  

Forutsetningen for en slik ordning er god dialog mellom alle involverte parter.  

Den trener som ser et behov for hospitering, tar kontakt med juniorleder og trener på det laget som skal ta imot hospitanten, og sammen sørger disse for evaluering og eventuell iverksetting. Alle lag plikter å ta imot hospitanter.  

 

For klubbens retningslinjer om hospitering, se vedlegg «Retningslinjer for hospitering i Husøy & Foyland IF» 

 

2.4.2 Differensiering  

Innenfor verdirammen er det ønskelig å tilrettelegge slik at barn kan få ulike typer utfordringer ut fra interesse, ferdigheter og modning, Det betyr at en også i barnefotballen tilpasser trenings- og kamptilbud i størst mulig grad etter enkeltspilleres ferdigheter, motivasjon, ønsker og behov. 

  

Differensiering på trening.  

Prøv og varier vanskelighetsgraden av aktiviteter slik at flest mulig blir utfordret ut fra sitt ferdighetsnivå. Differensier gjerne gjennom frivillig trening.  

Varier gruppesammensetning slik at spillerne møter ulik motstand på trening, for eks. 1/3 av tiden med og mot spillere som har kommet lengre enn en selv, 1/3 av tiden med og mot de som er på samme nivå som en selv, 1/3 av tiden med og mot spillere som ikke har kommet så langt i sin spillerutvikling.  

 

 

Jevnbyrdighet i kamp.  

Gjennom sesongen skal alle spillerne ha tilnærmet lik spilletid. NB! Ingen spiller liker å sitte mesteparten av tiden på benken.  

Lagsammensettingen skal som en hovedregel ta utgangspunkt i prinsippet om jevnbyrdighet.  

Hvem som skal spille mest i den enkelte kamp vurderes også ut fra jevnbyrdighetsprinsippet. Ingen er tjent med å vinne eller tape 12 – 0.  

Laginndelingen er i utgangspunktet opp til trenerne på de enkelte alderstrinnene. Det oppfordres til ikke å inndele i faste lag, men dele inn i grupper basert på ferdighet og holdninger og jevnbyrdighet. 

 

 

2.5 Inndeling av lag  

En fornuftig inndeling av lag er viktig for å gi et best mulig tilbud til alle. Noen retningslinjer er gitt i det foregående. Ved få spillere i enkelte årganger, må det vurderes å slå sammen med aldersgruppen over. Hospiteringsordninger, der spillere får gjestespille på eldre lag, er også et virkemiddel for å bøte på problemer knyttet til få spillere på enkelte lag. Imidlertid må det passes spesielt på at spillere som spiller for mer enn ett lag, ikke overbelastes. Laget spillerne aldersmessig tilhører skal prioriteres.  

Lag nummer to for aldersgrupper som normalt spiller 11’er-fotball kan gjerne være 7’er-lag.  

I turneringer bør spillere benyttes på andre enn sine egne lag bare i den grad det er nødvendig for å få nok spillere, og selvsagt bare innenfor det regelverket som gjelder for turneringen.  

 

2.6 Treningsøkta.no  

Via Fotballforbundet har vi fått tilgang til Treningsøkta.no, et web-basert verktøy for treningsplanlegging. Alle trenere får tilgang til verktøyet for å bruke dette til å planlegge treninger og finne gode øvelser.  

Sideskift 

 

3. DELMÅL FOR DE ULIKE ALDERSGRUPPER  

 

3.1 Barneavdelingen, 6-10 år  

 

Generelt for aldersgruppen  

De åtte Miniputt-bud:  

 • Spillet og treningen skal være tilpasset barns forutsetninger og behov  

 • Spillet og treningen skal preges av forståelse for barns behov for trygghet i deres eget idrettsmiljø  

 • Barns konkurransementalitet er helt forskjellig fra de voksnes. Barn dyrker sin fotball først og fremst for å spille og tillegger ikke seier og tap så stor betydning  

 • Barn blir usikre av overambisiøse voksne  

 • Barn har ikke noe imot styring, men de må ha pustehull til utfoldelse  

 • Barn tar alt du sier bokstavelig  

 • Barn har behov for å snakke om løst og fast  

 • Barn har stort behov for å bli veiledet og motta (positive) kommentarer fra trener/leder  

 

Holdninger  

Barneavdelingen, 6-10 år, bør jobbe med holdninger til:  

 • samhold, lagfølelse, trygghet og trivsel  

 • å respektere medspillere, motspillere og dommere  

 • å ta vare på eget og lagets utstyr  

 • å melde forfall til trening og kamp  

 

Vårt mål er å  

 • påvirke sosial læring og tilpasning til fotballspillet  

 • lære spillerne å innordne seg en gruppe og et lederskap  

 • utvikle evnen til å oppfatte beskjeder, og å møte frem til fastsatt tid til trening og kamp  

 • innarbeide gode holdninger i forbindelse med oppførsel i garderobe og på bane  

 • lære spillerne å ha utstyret i orden og bringe det med seg til trening og kamp  

  

3.1.1 Sportslige mål aldersgruppen 6-7 år  

 

Ferdighetsmessig påvirkning:  

Pasning: Kunne slå korte pasninger med begge ben (innside)  

Mottak/medtak: Kunne kontrollere ballen med en berøring og spille med neste  

Avslutning/skudd: Kunne skyte på mål etter føring, på direkten og etter pasning  

Føring/finte: Kunne en finte  

Vending/skjerming: Kunne vende - legge til rette - gjerne med en berøring.  

Ballkoordinasjon: Kunne beherske og kontrollere ballen på ulike måter  

 

 

 

 

Innhold på trening:  

Ballmestring: Ballkoordinasjon, pasning, føring, finter, heading, skudd, skjerming, triksing  

Relasjonsarbeid" (for eksempel pasnings- og mottakstrening uten motstand, og holde ”ballen-i- laget-leker”  

Trening med noe (lettere)motstand  

Ulike spillvarianter - gjerne med vektlegging på 3 mot 3 uten keeper og 5 mot 5 inkludert keeper  

Ingen faste posisjoner  

Anbefalt treningsmengde: 1 trening pr. Uke 

 

Disse årsklassene deltar i aktivitetsturneringer satt opp av kretsen. Kampene spilles 3 mot 3 med små mål og vant. 

 

Antall lag i de enkelte klasser (3’er-lag) kan reguleres etter antall spillere på følgende måte: 

 

 

Antall spillere 

3-6 

7-12 

13-18 

Antall lag 

1 

2 

3 

 

 

 

3.1.2 Sportslige mål aldersgruppen 8-10 år  

 

Ferdighetsmessig påvirkning:  

 • Videreutvikling av delferdighetene under forrige årsgruppe  

 • Samspill, pasningsspill - alltid prøve å spille til medspiller  

 

Innhold på trening:  

 • Terping av teknikk og delferdigheter  

 • Trening med variert motstand  

 • Introduksjon til spilleforståelse / problemløsende øvelser  

 • Videreutvikling av relasjonsarbeid  

 • Ulike spillvarianter med vektlegging på 3 mot 3 uten keeper og 5 mot 5 inkludert keeper  

 • Fortsatt rullering på de ulike posisjonene på laget, men øve mer på spesifikke posisjoner/roller 

 • Anbefalt treningsmengde: 2 treninger på 90 min pr uke (en trening pluss kamp i sesongen). 

 

Antall lag i de enkelte klasser (5’er-lag) kan reguleres etter antall spillere på følgende måte: 

 

 

Antall spillere 

7-10 

11-15 

16- 20 

Antall lag 

1 

2 

3 

 

Sideskift 

 

Antall lag i de enkelte klasser (7’er-lag) kan reguleres etter antall spillere på følgende måte: 

 

 

Antall spillere 

8 - 15 

16 - 25 

26 - 35 

Antall lag 

1 

2 

3 

 

Ved spillerantall opp mot maksimum vil det bli en vanskelig situasjon med for mange spillere på laget. Her oppfordres det til et samarbeid med klassen over eller under, slik at antall spillere blir mer gunstig. 

Oppgaven til trenere/ledere for denne aldersgruppen må bli som tilrettelegger, og det er viktig å demonstrere øvelsene og gi mye ros. Spillet må legges opp på barns premisser. Det bør legges opp til lekbetont spill på små områder, med få spillere på hvert lag. Da vil ungene få hyppig kontakt med ballen. Store og mange mål vil tilfredsstille ungenes største drivkraft - å lage mål. La spillerne gjøre sine egne erfaringer når det gjelder teknikk. Det er viktig med korte sekvenser; de går fort lei. 

 

 

3.1.3 Kamper  

Alderstrinn 8 og 9 år spiller 5-er fotball, mens 10 år spiller 7-er.  

Alle skal spille like mye og uten sjenerende tilrop fra sidelinjen. Det veksles på å spille fra start, slik at ingen blir fast innbytter. Spillerne bør skifte plasser i laget, slik at de lærer flest mulig sider  

ved fotballspillet. Antall seriekamper pr sesong bør være ca 15. Det bør tas ut 7 spillere til hver 5-er kamp, og 10 spillere til 7-er kamp. For deltakelse i cuper og turneringer, se kapittel 5.  

 

3.2 Ungdomsavdelingen, 11-15 år  

 

3.2.1 Generelt  

Gi så mange ungdommer som mulig et fotballtilbud i et miljø preget av trygghet, mestring og trivsel. Spillerne skal gis mulighet til å velge ut fra et variert tilbud og sine egne ønsker, motiv og behov. Det skal jobbes med holdninger i forhold til:  

 • treningsregler / treningskultur 

 • å melde fra om forfall til trening og kamp  

 • samarbeid / samhold  

 • hjelpsomhet  

 • oppmuntring  

 • lagfølelse  

 • å respektere medspillere, motspillere og dommere (Fair Play)  

 • å ta vare på eget og lagets utstyr  

 • holdninger til røyk og rusmidler  

 • holdninger til sunt kosthold  

Sideskift 

 

 

3.2.2  7’er-fotball (10-11 år)  

Generelt  

Vårt mål for denne gruppen er å:  

 • utvikle spillernes individuelle tekniske og taktiske ferdigheter  

 • innarbeide gode holdninger og skape et godt miljø  

 • påvirke og oppfordre til egentrening på Norges Fotballforbunds ferdighetsmerke i blått, rødt og bronse  

 

Rettledning og instruksjon blir enda viktigere ved siden av godt humør. Ikke styr spillet for mye, spillerne har også ideer. Det er viktig med progresjon i treningsarbeidet (gradvis utfordring).  

Spillerne er i den beste alder for innlæring av ballteknikk, og det bør derfor legges meget stor vekt på dette i treningen. I den forbindelse bør det trenes på Fotballforbundets merkeøvelser, og merkeprøver bør avholdes.  

Det skal jobbes med holdninger til: Treningsregler, treningsvaner, selvdisiplin, hjelpsomhet, samarbeid og oppmuntring.  

Treningen bør tilrettelegges for at spillerne skal kunne delta i andre aktiviteter/idretter. For denne aldersgruppen anbefales følgende inndeling i lag:  

 

 

Antall spillere 

8 - 15 

16 - 25 

26 - 35 

Antall lag 

1 

2 

3 

 

Ved spillerantall opp mot maksimum, oppfordres det også her til et samarbeid med klassen over eller under, slik at antall spillere blir mer gunstig. Se også avsnitt om hospitering i kapittel 2.4.1.  

 

Kamper  

Alle skal få spille i alle kamper, eventuelt i like mange kamper. Antall seriekamper pr sesong skal være ca 15-20.  

Laget/lagene meldes på i til seriespill ift. ferdighetsnivået. Det tas ut 10 spillere til hver kamp. For deltakelse i cuper og turneringer, se kapittel 5.  

 

3.2.3 9’er-fotball (12-13 år) 

I forhold til kamper gjelder retningslinjene i forrige kapittel.  

Vårt mål er å  

 • utvikle spillernes taktiske og fysiske ferdigheter  

 • bevisstgjøre teknikk i spillet  

 • innarbeide gode holdninger og utvikle klubbfølelse og godt miljø  

 • påvirke og oppfordre til egentrening på Norges Fotballforbunds ferdighetsmerke i rødt, bronse og sølv  

 • oppfordre alle spillere til å gjennomføre klubbdommerkurs som del av treningen.  

 

Generelt  

Treneren på dette alderstrinnet bør ha en sterk personlighet med høyt fotballfaglig kunnskapsnivå. Han/hun skal være en god organisator og stå for begreper som entusiasme, glede, trivsel, trygghet og ærlighet. Trener tar ut laget ut fra spillerens holdninger, oppmøte og innsats.  

Evnen til konsentrasjon over lengre tid er under utvikling, men han/hun er psykisk labil med varierende humør og prestasjonsevne. Spillerne er kreative og har evne til å sette seg langsiktige mål. De fysiske forskjellene er påtakelige. 

 

Kamper  

Alle bør få slippe til i alle kamper, og spilletid kan variere for hver enkelt. Antall seriekamper pr. sesong bør være ca. 20-25. Det bør tas ut ca 15 spillere til hver kamp. Det bør meldes på lag ift ferdighetsnivå, og flere lag ved tilstrekkelig antall spillere.  

For deltakelse i cuper og turneringer, se kapittel 5.  

 

4. SENIORFOTBALL 

HFIF har pr tiden 3 seniorlag. Disse er fordelt i 4. div, 7 div. samt et ny oppstartet lag i 8 div. Målet er at HFIF skal fremstå som et alternativ til klubber som satser mer og har større ambisjoner. HFIF skal være en klubb hvor fokus er på godt miljø og gøyale aktiviteter. Samtidig skal det være plass til de som ønsker å spille fotball på høyt kretsnivå, men med moderate treningsmengder. 

 

A-lag 

Stammen i laget skal være basert på spillere med tilhørighet til Husøy og/eller Føynland, og mange lokale storheter har valgt å avslutte karrieren sin i klubben. Laget har et bredt støtteapparat med en av landets kanskje fineste anlegg som sceneteppe. A-laget trener 2 ganger pr. uke. I 2019 sesongen består trenerappartet av tre trenere, sportslig leder og materialforvalter. 

B-lag 

B-laget har de siste årene bestått av spillere fra fjern og nær som har et ønske om å spille fotball uten at opplegget blir for seriøst. Hovedmålet er at det skal være morsomt og at alle som vil skal kunne bli med. Laget har de siste årene vært å finne 6 divisjon, men rykket ned til 7. divisjon forrige sesong. Laget trener 1 gang pr. uke og har pr. tiden en trener. 

C-lag 

C-laget er ny oppstartet og består i hovedsak av unge spillere med tilhørighet til Husøy og Føynland. Felles for denne kompisgjengen er at dem har et ønske å spille fotball, men ikke så seriøst som på A-lagsnivå. Laget skal spille i 8. divisjon i årets serie. Laget trener 2 ganger pr. uke og har en trener. 

 

4.1 Sportslig mål/Målsetning 

Målsettingen for A-laget er å komme som topp 5 i 4. divisjon og dermed få sjanse til å kvalifisere seg til NM, samtidig som det å være «best på øya» alltid står i fokus.  

 

 

4.2 Trening og kamper 

For årets A-lag er det en klar formening om at 4-4-2 er foretrukket formasjon da man ønsker å spille med 2 spisser. 

Det skal være gøy å spille på Husøy, så laget har mye fokus på spill, både på kort bane og større bane. 

Fokus på treningene skal være: 

Januar: Spill + fysikk 

Februar: Spill + taktikk 

Mars-April: Spill + avslutninger 

I sesong: Primært spill. (En trening + en kamp pr uke) 

 

4.3 Sosialt ansvar 

Laget skal være et naturlig forbilde for de yngre lagene, noe som kan være med på å bidra til at barna får lyst til å spille på A-laget når dem blir eldre. 

 

5. SPILLERUTVIKLING/TALENTUTVIKLING 

 

Spiller- og talentutvikling skal skje i henhold til Norges Fotballforbunds handlingsplan. 

 

I tillegg til intern spillerutvikling kan spillere med spesielle ferdigheter også nomineres til å delta på sonesamlinger i regi av Vestfold Fotballkrets. Det er trener/sportslig ansvarlig i samarbeid med juniorleder som plukker ut aktuelle spillere (13 til 15 år).  

Følgende uttakskriterier gjelder for sonespillere:  

 • Gode holdninger  

 • Gode basisferdigheter  

 • Evne til å prege kamper  

 • Fysiske ressurser, først og fremst hurtighet 

 • Deltakelse på treninger ordinært lag 

 • I tillegg nomineres keepere særskilt.  

 

6. CUPER OG TURNERINGER 

 

Deltakelse i cuper og turneringer skal være en viktig del av lagenes aktiviteter. Dette skal styrke miljøet og samholdet i laget, samtidig som det skal være stimulerende og utviklende sportslig.  

Norges Fotballforbunds retningslinjer for deltakelse i turneringer skal følges. Det går ut på at Barneavdelingen kun skal delta i turneringer i lokalmiljøet. Det vil si egen kommune, nabokommune eller inntil 70 km eller maksimalt én times reise én vei.  

For 11- og 12-åringene skal turneringer foregå innen egen krets eller nabokretser.  

13- og 14-åringene kan delta innenfor landets grenser, og kan få anledning til å reise til naboland en gang pr år forutsatt at Fotballstyret har godkjent dette.  

 

Klubben dekker deltakelse i 2 cuper, i tillegg til klubbens egen Skjærgårdscup. Det kan imidlertid søkes om støtte utover dette. 

 

7. TRENERE OG LAGLEDERE 

 

Det er viktig at alle som representerer HFIF skal være uniformert. Alle trenere får derfor utdelt Hummel treningsdress, jakke og t-skjorte med klubbens logo og sponsortrykk på. I tillegg deles det ut: 

 • Sportsplan 

 • FAQ om HFIF 

 • Fløyte 

 • Nøkkel til garderobebygg 

Den daglige driften av laget skjer gjennom mail, facebookgrupper og Spond. Alle med verv i klubben kan trekke fra avtalt sum på egne barns medlemskontingent/treningsavgift. 

 

7.1 Trener 

Trenerens hovedoppgave er å planlegge og lede treninger og kamper i henhold til klubbens Sportsplan. Det er viktig at trener har god dialog med lagleder. Det forventes at trenere i løpet av første år gjennomfører kurs som nevnt i kapittel 8.1 

 

7.2 Lagleder 

Laglederens hovedoppgave er å være kontaktpunkt mellom laget, styret og foreldre. Lagleder skal til en hver tid ha oppdaterte lister over spillere og foreldre. Det er lagleder som sammen med trener har ansvaret for å melde inn til juniorleder hvor mange lag som skal meldes på i serien og cuper. Lagleder har ansvar for å lage en Facebookgruppe for laget. Gruppen skal hete «Husøy & Foynland G/JX» hvor X indikerer årskull.  

 

7.3 Trenerveileder 

Trenerveileders oppgave er å bidra med kompetanse inn i trenergruppa. Rollen krever høy trenerkompetanse (UEFA B-lisens eller høyere). Hovedoppgavene til trenerveilederen er:  

 • Se til at treninger utføres i henhold til Sportsplan 

 • Komme med råd og innspill til trenerne 

 • Sette opp treningsplan i forhold til kamper 

 • Arrangere trenersamlinger et par ganger i året 

 • Være aktiv i hospiteringsarbeidet sammen med juniorleder 

8. DOMMERE 

 

Våre mål er:  

 • Å rekruttere dommere fra 11 års alder og stille til disposisjon for kretsen det antall dommere/ rekrutteringsdommere som forlanges ut fra antall påmeldte lag  

 • Å stille nok kvalifiserte dommere til klubbens egne turneringer, herunder Skjærgårdscup og Aktivitetsturnering. 

 • Å gi den enkelte støtte og oppbakking ut fra sitt nivå. Under kamp er dette lagleders ansvar eller eventuell oppnevnt fadder  

 • Å gi dommerne status på linje med spillerne på det nivå den enkelte dømmer  

 • Å utvikle den enkelte med tanke på avansement  

 

 • Å avholde vårsamling for alle dommerne i klubben  

 

  

Klubbdommerne får fast honorar for å dømme i HFIF`s egne turneringer, samt seriekamper på Husøy Arena. Kampene føres opp på eget dommerskjema som signeres av HFIF trener. Skjemaet leveres til juniorleder ved endt sesong. Dømming forutsetter at dommeren har tatt obligatorisk dommerkurs. For dømming på HFIF Internturnering i oktober, belønnes dommerne med en pizzakveld på klubbhuset. 

Det er meget viktig at dommerne selv gir beskjed til dommerkontakt /lagleder i god tid hvis hun/han er forhindret fra å dømme en oppsatt kamp. 5’er/7’er-dommere stiller seg til disposisjon for å dømme 5’er/7’er- fotball. Dommerne stiller seg til disposisjon for klubben for å dømme hjemmekamper uten oppsatt dommer og for å drive regelopplysning for lagene.  

 

9. ANDRE RETNINGSLINJER 

 

9.1 Utdanning 

Alle trenere i Barneavdelingen skal minimum ha gjennomført første modul av NFF Grasrottreneren. I Ungdomsavdelingen skal alle ha fullført alle 4 modulene. Utdanningen dekkes av klubben.  

 

9.2 Forhold til andre idretter 

Andre idretter skal anses likeverdig med fotball, og det skal gå an å være med på flere aktiviteter. Ved kollisjon går kamp/konkurranse foran trening.   

Forøvrig oppfordres det generelt til samarbeid mellom lagledere/trenere i Fotballgruppa og ”konkurrerende” idretter på samme alderstrinn.  

 

9.3 Anlegg - Bruk av banene 

Bruk av anlegget styres av Husøy Arena ved Jan Egil Levorsen. Trenerne melder inn sine ønsker til treningstider ved sesongstart, og får fordelt tid til treninger og hjemmekamper. 

Det er trenernes ansvar å påse at alle som ferdes på anlegget respekterer de retningslinjer som er satt jmf. skilting og vanlig «skikk og bruk». 

Sideskift 

 

10. ÅRSHJUL HFIF Fotball 2018 

 

 

Dato 

Aktivitet 

Ansvar 

Målgruppe/involverte 

 

 

 

 

1. januar 

Frist lagpåmelding Menn senior 3.- 7. divisjon 

Tommy Dahl 

Seniorspillere 

19. januar 

Klubbdommerkveld 

Børge Breivik 

Klubbdommere 

1. februar 

Frist lagpåmelding G13 til G19 
J13/14 til J19 

Børge Breivik 

Aktuelle årskull 

12. februar 

Årsmøte Fotball 

Tommy Dahl 

Spillere, foresatte, trenere/lagledere, andre rolle innehavere 

 

1. mars  

Frist lagpåmelding G08 til G12 
J08 til J12  

 

Aktuelle årskull 

11. mars 

Årsmøte Hovedlag 

 

Medlemmer 

1. april 

Frist lagpåmelding Aktivitetsturneringer G06 og G07  
J06 og J07  

 

 

Aktuelle årskull 

April? 

Klubbommerkurs 

Børge Breivik 

Tommy Dahl 

Nye og gamle klubbdommere 

April?  

Lagleder/trenermøte 

Børge Breivik 

Tommy Dahl 

Alle trenere og oppmenn 

April? 

Vårdugnad 

Jan Egil Levorsen 

Alle 

August 

Aktivitetsturnering 

Tommy Dahl  

Børge Breivik 

Trenere, lagledere, utøvere og foresatte i 2011og 2012. Klubbdommerne. Kioskansvarlig 

24-28 juni 

Tine Fotballskole

Børge Breivik

Inviterte spillere, Instruktører

09 - 11 august 16 - 18 august 

Skjærgårdscup 

Stig Antonsen 

Foresatte, spillere, trenere, klubbdommere. Kioskansvarlig 

Oktober 

Interncup 

Tommy Dahl 

Børge Breivik 

Alle 

 

 

 

 

 

 

 

  Husøy og Foynland IF
Postboks 26
3132 Husøysund
e: husoy.foynland@gmail.com
     

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift